Coronavirus COVID-19 – RECULL INFORMATIU

22/10/2020

NORMATIVA

-Recomanacions d’actuació en centres educatius per millorar la ventilació en els sistemes de climatització i sanejament (Atecyr) (22/10/2020)

Quadre/resum de l’evolució de la negociació dels ERTO que ha preparat CONFEMETAL (14/10/2020).

-III Acord Social en defensa l’ocupació RDL 30/2020 – BOE 30/09/2020: La CEOE ha publicat un document d’interès que inclou un resum i un informe detallat (14/10/2020)

-Instal.lacions tèrmiques: Nova versió del document REHVA sobre operació i us de les instal.lacions tèrmiques per a prevenir la propagació del coronavirus (Atecyr) (29/09/2020)

– COVID- CEOE – QUADRE MANEIG CASOS I CONTACTES COVID 19: Actualització Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 en empreses (28/09/2020).

– Guia IDAE – Recomanacions de Govern Espanyol sobre l’ús de sistemes de climatització i ventilació per prevenir l’expansió del COVID-19 (actualitzada 30/07/2020)

Coronavirus SARS-CoV-2: Informació per a professionals. Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència humana. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya (25/06/2020)

Nova Guia mitigació difusió COVID a través de les instal·lacions d’edificis de l’associació AEDICI (22/06/2020)

Actualització del procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals front a l’exposició SARS-CoV-2 (19/06/2020)

Comentaris C N I al document Mesures de protecció sistemes de climatització i ventilació Protocol i guia de bones pràctiques del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i Ministeri de Sanitat (25/05/2020)

S’aixequen les restriccions per a treballar en habitatges excepte la de mantenir distàncies i mesures d’higiene: El passat 18 de maig vàrem informar sobre la nota de el Ministeri d’Indústria que aclaria que les instal·lacions en habitatges habitats eren possibles sempre que les instal·lacions no impliquessin una reforma integral de l’habitatge i fora possible la sectorització d’espais.

Aquestes restriccions s’han aixecat i es permeten les obres en habitatges amb distància mínima de 2 m. i adequades mesures d’higiene (Ordre SND/440/2020, de 23 de maig)

Inspeccions periòdiques en les instal·lacions de combustibles gasosos i GLP

-Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2. Consell de Relacions Laborals de Catalunya (18/05/2020)

-Nous canvis empreses amb ERTO – Acord Social en Defensa de l’Ocupació – BOE 13/05/2020

-Instal.lacions en habitatges, SÍ, Manteniments instal·lacions, SÍ: Com a confirmació del que els hem anat informant en anteriors circulars, així com el que hem anat responent a consultes que se’ns han formulat, el Ministeri, després d’una consulta de CNI, ens dona la raó. Consultar aclariments.

-Covid 19: Inspeccions periòdiques a les instal·lacions de combustibles gasosos i GLP. Nota informativa del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic aclarint algunes preguntes que ens han arribat sobre les inspeccions periòdiques de gas.

Posicionament i Guia sobre el Covid 19: ATECYR publica dos documents sobre les mesures a realitzar en l’operació i manteniment dels sistemes de climatització i ventilació en centres no sanitaris per a la prevenció del contagi per COVID’19.

Aclariments sobre les reformes en habitatges

El coronavirus es pot estendre mitjançant una xarxa d’aire condicionat o VMC? (article en francès):

Nota de premsa d’AFEC (Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización) amb els posicionament dels fabricants d’equips de climatització davant el COVID-19

– El document elaborat per AREA, l’Associació Europea d’Aire condicionat, refrigeració i Bombes de Calor, ha sorgit a nivell europeu amb la col·laboració de CNI i tracta del tema de l’aire condicionat i propagació de virus.

– El PROTOCOL I GUIA DE BONES PRÀCTIQUES DIRIGIDES A L’ACTIVITAT COMERCIAL EN ESTABLIMENTS FÍSICS I NO SEDENTARIS, elaborat per la Secretaria de Comerç del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i Ministeri de Sanitat, recull un apartat a les pàgines 12 i 13 titulat “mesures de protecció específiques en els sistemes de climatització i ventilació” amb 12 mesures.

-Desifecció amb ozó: Nota informativa del Ministerio de Sanidad sobre l’ús de productes biocides per a la desinfecció de la COVID-19

Circular CNI– Ordre SND/385/2020 (obres en edificis existents on habiten persones alienes a l’obra) i Ordre TMA/384 sobre condicions d’utilització del transport terrestre  (04/05/2020)

Activitats que es poden acollir a la moratòria en el pagament de les cotitzacions a la S.S.  – Orden ISM/371/2020 (28/04/2020)

Reial Decret llei 15/2020 de mesures urgents de suport a l’economia i l’ocupació pel COVID-19. Pròrroga de dos mesos per al caràcter preferent de la feina a distància i el dret d’adaptació horària i reducció jornada per cura de familiars afectats pel Covid-19, entre d’altres mesures. Consultar circular CNI-Real Decreto ley 15/2020 (22/04/2020)

-Instal.lacions tèrmiques: Declaracions ASHRAE

-Instal.lacions tèrmiques: Recomendaciones COVID-19 para filtración y ventilación de aire (EME-GEN – 20004.00) – Eurovent, Asociación del Medio Este Europeo de fabricantes de Calefacción, Ventilación, Aire Acondicionado y Refrigeración

-Instal.lacions tèrmiques: Nova versió del document  REHVA  sobre operació i us de les instal.lacions tèrmiques per a prevenir la propagació del coronavirus (Atecyr)

– Ajornat pagament d’IVA i IRPF fins el 20 de maig – Reial decret llei 14/2020 (15/04/2020)

-La Generalitat publica l’estratègia d’actuació, davant de les noves mesures de restricció de l’activitat laboral aplicables a partir del 14 d’abril, per tal de contenir la pandèmia generada per la COVID-19 (13/04/2020)

-CNInforma- COVID-19: Instaladores a partir del 13 de abril (13/04/2020)

-CCOO, UGT i la CNC: Guía de actuación en materia preventiva por causa del COVID-19 en las obras de construcción

Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad. (12/04/2020)

-Informació ajuts autònoms: Ajuts i prestacions per empreses i autònoms (enllaç actualitzat Resolució TSF/806/2020)

Guia publicada pel Ministeri d’Inclusió Social i Migracions, per tal de resoldre possibles dubtes sobre les mesures adoptades per als autònoms pel ministeri en relació amb el Covid-19

-Pròrroga de 30 dies certificacions manteniments: Segons l’Ordre SND/325/2020, els certificats expedits amb base a les verificacions o manteniments periòdics de la reglamentació de seguretat industrial, en els que el període de vigència finalitzi durant l’estat d’alarma i les possibles successives pròrrogues, quedaran automàticament prorrogats fins als trenta dies naturals posteriors a la finalització de l’estat d’alarma i successives pròrrogues.

-Circular informativa CONFEMETALReal Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 (01/04/2020).

CNInforma- COVID-19: Actualización medidas Gobierno  Real Decreto Ley 10/2020 y Real Decreto Ley 9/2020 (30/03/2020)

-Procedimiento de actuación para los servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 (actualizado a 26 de marzo de 2020)

-CNInforma- COVID-19- ERTE,s por fuerza mayor

ICO – Línea de Avales para empresas y autónomos – Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo (26/03/2020)

Decret llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març.

-Línia de finançament “ICF-Avalis Liquiditat” per a autònoms i empreses (COVID-19): L’Institut Català de Finances (ICF) de la Generalitat de Catalunya ahir va posar en marxa la línia de finançament “ICF-Avalis Liquiditat” dotada amb 750M€ d’avals que permetrà formalitzar préstecs per un total de fins a 1.000 milions d’euros per cobrir les noves necessitats de circulant d’autònoms i empreses que s’hagin vist afectades pel COVID-19. Enllaç al ICF: ICF-Avalis Liquiditat

-Suspensió dels terminis en els manteniments de les instal.lacions mentre duri l’estat d’alarma: Com bé sap, tant la normativa a aplicar com la interpretació de la que ja hi ha, genera molts dubtes per al nostre sector. Per mirar aclarir-los hem anat plantejant diverses consultes al Ministeri d’Indústria juntament amb la nostra confederació CNI que acaba de rebre resposta i ha preparat una circular informativa que va en la línia del que hem anat informant fins ara: CNI-Manteniment instal·lacions-COVID-19

Resolució TSF/759/2020 de la Generalitat de Catalunya (22/03/2020), que amplia les mesures de distància entre treballadors i treballadores i amb les persones usuàries amb les quals interactuen en els centres de treball a un metre i mig de distància. Això és aplicable als centres de treball que romanguin oberts (serveis essencials, activitats no incloses al Rd 463/2020, etc.). La mesura no serà d’aplicació per a professionals sanitaris, serveis socials i forces de seguretat, entre d’altres.

-Circular elaborada per FOMENT sobre “Criterios y recomendaciones en la tramitación de los ERTES derivados por el COVID-19”. (23/03/2020)

-Nota informativa Agencia Española de Protección de Datos (23/03/2020)

-Guía práctica elaborada por CEOE y CEPYME (versión 20/03/2020)

-Guía Ministerio de Trabajo sobre medidas laborales excepcionales contra el COVID-19 aprobadas por el Real Decreto-ley 8/2020 (20/03/2020)

-Comunicado- Autónomos afectados por el COVID-19, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

-Ministerio de Justicia- Actividades empresas instaladoras (consulta núm. 9)-Respuestas a cuestiones planteadas sobre la interpretación del Rd 463/2020, modificado por real decreto 465/2020

-Criterios de la Dirección General de Trabajo sobre expedientes suspensivos y de reducción de jornada por COVID-19 (19/03/2020)

CIRCULAR INFORMATIVA GREMI – Decret llei 7/2020 – Generalitat de Catalunya. Decret llei 7/2020  (19/03/2020)

FAQs Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Resolución cuestiones prácticas (19/03/2020)

CNI Resum ajuts econòmics Reial decret-llei 8/2020 (19/03/2020)

CEOE – Informe Ejecutivo sobre Criterio Operativo Nº 102/2020 sobre medidas y actuaciones de la Inspección De Trabajo y Seguridad Social relativas a situaciones derivadas del nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2). 18/03/2020

CIRCULAR INFORMATIVA GREMI – Reial decret-llei 8/2020 i altres mesures. Reial decret-llei 8/2020.  (18/03/2020)

CIRCULAR INFORMATIVA GREMI– Reial decret 463/2020, de 14 de marzo. Real Decreto 463/2020 (16/03/2020)

 

CONSELLS DE PREVENCIÓ I FORMACIÓ

Canal Salut – Generalitat de Catalunya

PREVINTEGRAL GROUP:

Espai informatiu sobre el nou coronavirus SARS-CoV-2

-Formació gratuïta on-line