SCI i el Gremi col·laboren en la formació de soldadors

10/10/2018

Circuits frigorífics i soldadura. La importància de la certificació dels procediments i dels soldadors:

La nostra experiència en certificació de procediments de soldadura i soldadors fa veure que la tendència de tots els processos de treball que incorporen soldadura ha d’anar acompanyat d’un certificat i les corresponents actualitzacions

A continuació, els detallem algunes de les normes que directament afecten les empreses instal·ladores d’instal·lacions tèrmiques i /o frigorífiques.

1.- Reial decret 138/2011, de 4 de febrer, pel qual s’aproven el Reglament de seguretat per a plantes i instal·lacions frigorífiques i Instruccions Tècniques Complementàries:

-Art 20: 3 b: En tot cas, les unions permanents que s’hagin de realitzar a les instal·lacions es duran a terme amb procediments de soldadura adequats i per professionals acreditats.

 -IF-14 – Apartat 1.3.3: Les soldadures per a acer i coure han de ser realitzades per persona qualificada. Si la canonada correspon a les categories I, II i III el soldador ha de disposar d’un certificat d’acreditació.

-IF-1 – Apartat 3.8.2: Soldador acreditat – Persona posseïdora d’un certificat, expedit per un organisme legalment autoritzat, pel qual s’acredita la seva competència per efectuar determinat treball de soldadura, d’acord amb la normativa vigent.

-IF-6 – Apartat 3.2.2.2: Soldadura – La soldadura ha de complir la norma europea corresponent. Quan se seleccioni el procediment de soldadura es consideraran les temperatures d’operació del sistema, materials a unir i composició del material d’aportació.

2.- La Directiva d’Equips a Pressió 2014/68 / UE i el Rd 709/2015 que la transposa a la normativa espanyola, defineixen com “equip a pressió”: els recipients, les canonades, dels accessoris de seguretat i els accessoris a pressió.

Per tant, les canonades de les instal·lacions frigorífiques, han de complir amb el Rd 709/2015, (Directiva d’Equips a Pressió 2014/68 / UE), pel qual s’estableixen els requisits essencials de seguretat per a la comercialització dels equips a pressió.

Si desitgen ampliar informació sobre les canonades de les instal·lacions frigorífiques i la Directiva d’Equips a Pressió 2014/68 / UE (Rd 709/2015), poden sol·licitar a la secretària gremial la circular informativa.

-Annex I, 3.1.2. Rd 709/2015: Per als equips a pressió, les unions permanents dels elements que contribueixen a la resistència a la pressió de l’equip i els elements que estan directament integrats seran realitzades per personal degudament qualificat i mitjançant procediments adequats.

-Els procediments i el personal han de ser aprovats, per als equips a pressió de les categories II, III i IV, per un tercer competent que podrà ser, a elecció del fabricant:

-Un Organisme Notificat.
-Una tercera entitat reconeguda per un Estat membre com s’estableix en l’article 20.

La realització d’aquesta documentació garanteix la qualitat de les unions permanents davant de qualsevol incidència i permetrà superar les auditories de qualitat o inspeccions del Departament d’Indústria.