Avenc del Daví, 22; Polígon Industrial Can Petit, 08227 Terrassa (Barcelona)

937359865 / 937357500

També poden contactar amb nosaltres a la següent adreça de correu electrònic: clima@vycindustrial.com

VYC industrial, S.A.U.

Instal·lacions industrials. Climatització industrial, refrigeració i sistemes d’extracció d’aire. Sales Blanques.

Des del projecte a la posada en marxa i manteniment.

Divisió condicionament d’aire:

Condicionament d’aire en general.

Climatització de piscines (deshumectadores, gots piscina, etc.).

Instal·lacions d’aigua sanitària (centres esportius, fabricació, etc.).

Climatització industrial.

Calefacció (terra radiant, radiadors, generadors, etc.).

Energia solar tèrmica.

Ventilació-extracció industrial.

Qualsevol instal·lació dins el camp del clima.

Instal·lacions de gas natural (baixa i mitja pressió).

Estudis personalitzats.

Enginyeria pròpia.

Manteniments.

Divisió calderes:

Generadors elèctrics de vapor des de 8 a 400 kg/h i fins a 25 barg.

Calderes de vapor aquotubulars des de 250 a 2.500 kg/h a 16 barg, classe primera. Combustibles gasosos i/o gasoil.

Generadors de vapor ràpid des de 80 a 2.000 kg/h i fins a 32 barg, classe primera. Combustibles gasosos i/o gasoil.

Calderes de vapor pirotubulars des de 50 a 55.000 kg/h i fins a 30 barg; de vapor saturat, vapor sobreescalfat, baixa pressió (< 1 barg), de tres passos de fums, i/o doble fogar. Combustibles líquids i/o gasosos.

Calderes d’aigua calenta des de 750 a 19.200 kW, de fins a 16 barg i tecnologia de condensació per increment del rendiment tèrmic. Combustibles gasosos i/o gasoil.

Calderes d’aigua sobreescalfada des de 750 a 38.000 kW, de fins a 30 barg i temperatures de fins a 240 ºC. Combustibles gasosos i/o gasoil.

Generadors de fluid tèrmic de 80 a 30.000 kW, temperatures fins a 450 ºC i alts rendiments. Combustibles líquids i/o gasosos.

Generadors de fluid tèrmic per a combustibles sòlids, disseny a mida, entre 250 i 7.000 kW.

Generadors elèctrics de fluid tèrmic amb potències entre 3 i 3.000 kW.

Unitats de control de temperatura (escalfament-refredament-refrigeració) i circuits secundaris per oli tèrmic; disseny compacte.

Calderes per biomassa des de 400 a 18.000 kW, per a la producció de vapor saturat o sobreescalfat, oli tèrmic, aigua calenta i sobreescalfada. Pressions d’operació de fins a 40 bar i 450 ºC (per vapor). Plantes ORC i d’alta pressió de vapor per turbines i motors de cogeneració.

Complements de sales de calderes per vapor i aigua calenta i sobreescalfada (dipòsits, desgasificadors, economitzadors, condensadors, dipòsits expansió, recuperació calor de purgues, etc.) i per calderes d’oli tèrmic (expansionadors, dipòsits, preescalfadors aire combustió, economitzadors, bescanviadors, vaporitzadors).

Servei de lloguer de calderes de vapor des de 650 a 15.000 kg/h, de fins a 30 barg de pressió; de calderes d’aigua calenta i sobreescalfada des de 150 a 11.000 kW; en contenidor o especialment dissenyades per a instal·lació exterior, amb marcatge CE i una antiguitat mitjana inferior a 5 anys.

Manteniments normatius, preventius i correctius. Auditories de purgadors. Assistència tècnica i arrencades. Instal·lacions de gas, vapor, oli tèrmic, aigua, etc. Servei d’atenció al client 24 hores.

Marques representades: CERTUSS, ECO, HTT, BOSCH.

Divisió vàlvules:

Vàlvules de seguretat: d’obertura total instantània, normal, progressiva o trencadora de buit. Segons normativa CE o codi ASME.

Vàlvules de retenció: a disc o pistó.

Purgadors de condensat: termodinàmics, bimetàl·lics, termostàtics, de cubeta invertida i de boia tancada. Detectors ultrasònics de fuites i auditories de purgadors.

Vàlvules reductores de pressió.

Vàlvules mescladores.

Vàlvules de flotador i boies.

Instrumentació: tubs sifó, vàlvules d’interrupció a punxó.

Purga calderes: purgues de llots o sals, manuals i automàtiques.

Dispositiu refrigerador de mostres.

Dispositius de control de nivell: a boia, conductiu o capacitatiu.

Indicadors de nivell: indicadors, aixetes, vidres i làmines de mica.

Silenciadors de difusió multietapa.

Divisió legalitzacions:

Assessorament: tècnic- legal, seguretat industrial i mediambiental.

Assistència: control informàtic, realització de proves, timbrats periòdics, renovació permisos, mesura ultrasònica de gruixos, optimitzador electrònic de rendiments de combustió, manteniment, revisions, inspeccions oficials, digitalització i registre d’anomalies, anàlisi dimensionals, estudis metal·logràfics.

Serveis legalitzacions i projectes: segons disposicions i normes, plans, expedients, càlculs, etc.

Instal·lacions: autoritzacions de posada en servei, modificacions, reparacions i adaptacions a reglaments, plaques, llibres registre usuari, certificacions.

Homologacions: aparells consumidors de gas, marcatges CE.