Juli Galve Brusson, 7 08918 Badalona

93 351 61 72

93 340 63 57

SIMSA GROUP TECHNOLOGIES, S.A.

Disseny i construcció de Quadres Elèctrics, Equips Fluid-Elèctrics, instal·lacions Elèctriques MT i BT. – Vapor – Aire Comprimit – Aigua – Clima – Refrigeració – Contraincendis.

-Automatització

-Electricitat: Mitja Tensió – Baixa tensió – Quadres de potència – Quadres de control – Veu i dades – Fluids – Aire comprimit – Oli tèrmic – Xarxes de vapor – Climatització – Combustibles – Contraincendis – Xarxes d’aigua – Xarxes de procés

-Equips: Equips especials – Energies alternatives – Termografies

-Sectors:

 • Alimentació
 • Automòbil
 • Cables
 • Cautxú
 • Ciment i carbonats
 • Companyies elèctriques
 • Construcció
 • Cosmètica
 • Adobats i pell
 • Depuradores
 • Edificis institucions
 • Electrònica
 • Hotels
 • Indústria gràfica
 • Laboratoris
 • Metal·lúrgiques
 • Papereres
 • Pinsos i farratges
 • Plàstics
 • Químiques
 • Tractaments de residus

Diseño y construcción de Cuadros Eléctricos, Equipos Fluido-Eléctricos, instalaciones Eléctricas MT y BT. – Vapor – Aire Comprimido – Agua – Clima – Refrigeración – Contraincendios.

-Automatización

-Electricidad: Media Tensión – Baja tensión – Cuadros de potencia –        Cuadros de control – Voz y datos – Fluidos – Aire comprimido – Aceite térmico – Redes de vapor – Climatización – Combustibles – Contraincendios –      Redes de agua – Redes de proceso

-Equipos: Equipos especiales – Energías alternativas – Termografias

-Sectores:

 •    Alimentación
 •    Automóvil
 •    Cables
 •    Caucho
 •    Cemento y carbonatos
 •    Compañías eléctricas
 •    Construcción
 •    Cosmética
 •    Curtidos y piel
 •    Depuradoras
 •    Edificios instituciones
 •    Electrónica
 •    Hoteles
 •    Industria gráfica
 •    Laboratorios
 •    Metalúrgicas
 •    Papeleras
 •    Piensos y forrajes
 •    Plásticos
 •    Químicas
 •    Tratamientos de residuos